Disclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring


Team Volt B.V., gevestigd aan Het Nieuwe Veer 13, 7461 BV Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Team Volt B.V.

Het Nieuwe Veer 13

7461 BV Rijssen 


info@teamvolt.nl

0641771476


Persoonsgegevens die wij verwerken

Team Volt B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teamvolt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Team Volt B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven van opdrachtgevers.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Team Volt B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten van haar opdrachtgeefsters af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Het in kaart brengen van de markt voor opdrachtgevers bestaande uit projectontwikkelaars, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars ten einde duidelijk te krijgen wie de doelgroep is, wat de doelgroep wil en hoe de ontwikkeling van het (vastgoed)project daar zo goed mogelijk op kan worden aangesloten, zodat Team Volt B.V. voor haar opdrachtgevers aan de hand van klantprofielen een passend (strategie)plan kan opstellen. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Team Volt B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Team Volt B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het (vastgoed)project. Dat wil zeggen totdat alle kavels/woonruimtes van het betreffende project volledig zijn verkocht of verhuurd. De doorlooptijd van een (vastgoed)project is wisselend en varieert van maanden tot een jaar en incidenteel langer dan een jaar. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Team Volt B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Team Volt B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Team Volt B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals haar opdrachtgeefsters, waaronder projectontwikkelaars, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Team Volt B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Team Volt B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team Volt B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamvolt.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Team Volt B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Team Volt B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teamvolt.nl


VOLT, Rijssen. Algemene Voorwaarden.

Versie januari 2019 KvK 57891869


Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4. Gebruik en licentie
Artikel 5. Honorarium
Artikel 6. Facturatie
Artikel 7. Betaling
Artikel 8. Opzegging
Artikel 9. Opschorting en ontbinding
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Vrijwaringen
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Geheimhouding
Artikel 14. Intellectuele eigendom & auteursrechten
Artikel 15. Geschillen
Artikel 16. Toepasselijk recht
Artikel 17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

KvK 57891869 Algemene voorwaarden VOLT januari 2019


Artikel 1. Definities

1.1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: “gebruiker van de algemene voorwaarden”, hierna te noemen VOLT en "Opdrachtgever": de wederpartij van VOLT


Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOLT en de opdrachtgever waarop VOLT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

2.3 Prijzen offerte
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat VOLT een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden VOLT eerst nadat deze schriftelijk door VOLT zijn bevestigd. 

2.5 In rekening te brengen kosten
Indien er voor een opdracht naar aanleiding van een offerte, voorontwerpen, uitgebreide schetsen of concepten worden vervaardigd, is VOLT gerechtigd om werkelijk gemaakte kosten in rekening te kunnen brengen.


2.6 Meerdere opdrachtnemers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan VOLT wenst te verstrekken, dient hij VOLT, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 

2.7 Vertegenwoordigingsbevoegdheid opdrachtgever
De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van VOLT zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen. 

2.8 Algemene voorwaarden opdrachtgever
Andere algemene voorwaarden van een opdrachtgever worden door VOLT van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door VOLT worden aanvaard.Artikel 3 De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Uitvoeren opdracht
VOLT zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal VOLT de opdrachtgever mondeling of schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

3.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VOLT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VOLT worden verstrekt. 

3.3 Aansprakelijkheid gegevens
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledig, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. VOLT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VOLT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VOLT kenbaar behoorde te zijn. 

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien VOLT op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan VOLT namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

3.5 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan VOLT, voor rekeningen risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. 

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te geven de laatste modellen, prototypen of proeven van het
ontwerp te controleren en goed te keuren. 

3.7 Termijn van levering
Een door VOLT opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve
strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. VOLT is ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever VOLT na het verstrijken van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 

3.8 Contractsduur
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode voor de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Licentieverlening
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. 

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder toestemming van VOLT niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. 

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van VOLT veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerp aan te brengen of aan te laten brengen. 

4.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. 

4.5 Bewijsexemplaar
De opdrachtgever zal, in geval een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, VOLT kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden. 


Artikel 5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die VOLT voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien zich een honorarium wijziging tijdens de uitvoering van de opdracht voordoet, dan zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien VOLT door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door ene gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van gebruikelijk door VOLT gehanteerde honorarium tarieven. 


Artikel 6 Facturatie

6.1 Het moment van facturatie hangt af van de grootte van het project. Bij grote projecten wordt er 40% gefactureerd bij aanvang project, 40% lopende het project en 20% bij oplevering.
Bij kleinere of kortlopende projecten kan gekozen worden voor 2 factuurmomenten nml. 50% bij aanvang en 50% bij oplevering. Evt. kan er nog gekozen worden voor facturatie ineens. Dit wordt vooraf met de klant besproken.


Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingstermijn
Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door VOLT aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

7.2 Periodieke betalingen
VOLT heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. 

7.3 Betalingsverplichting
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door VOLT gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 

7.4 Wijzigen van prijzen
Ingeval van aantoonbare wijziging van kostprijsverhogende factoren, zoals belasting, na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst is VOLT gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen met, dien verstande dat de opdrachtgever hier één maand van te voren op de hoogte van wordt gesteld. 

7.5 Opeisbaarheid vorderingen
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VOLT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

7.6 Volgorde van verrekening
VOLT heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VOLT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VOLT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.Artikel 8 Opzegging

8.1 Schriftelijk opzeggen
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. 

8.2 Compensatie
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft VOLT recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VOLT zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 Gronden
VOLT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

9.2 Redelijkheid en billijkheid
Voorts is VOLT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

9.3 Ontbinding
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOLT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VOLT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

9.4 Schadevergoeding
VOLT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1Toepasselijkheid
Indien VOLT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

10.2 Maximum bedrag
Indien VOLT aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur (verzekeraar) van VOLT in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

10.3 Directe schade
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VOLT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VOLT toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4 Indirecte schade
VOLT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

10.5 Opzet of grove schuld
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VOLT of zijn ondergeschikten. 


Artikel 11 Vrijwaringen

11.1 Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart VOLT voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.Artikel 12 Overmacht

12.1 Opschorting
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

12.2 Definitie
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VOLT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VOLT niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 

12.3 Beroepen op overmacht
VOLT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VOLT zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

12.4 Ontbinding
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

12.5 Nakomen tijdens overmacht
Voor zoveel VOLT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOLT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Algemeen
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Beide partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden, alsmede maar niet uitsluitend door het opleggen aan haar medewerkers van een gelijke verplichting. 

13.2 Derden
Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst, gebruik maken van diensten van derden, zullen zij deze derden een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen. 

13.3 Schadeloosstelling
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VOLT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VOLT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VOLT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1 Auteursrecht
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, het octrooirecht en het modelrecht, toe aan VOLT. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend VOLT daartoe bevoegd. 

14.2 Beperkingen
Alle door VOLT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VOLT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

14.3 Hergebruiken
VOLT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

14.4 Naamsvermelding
Tenzij het werk zich er niet voor leent, is VOLT gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van VOLT openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

14.5 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

14.6 Eigendom bij VOLT
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door VOLT tot stand gebrachte producten zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, concepten en toepassingen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van VOLT, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

14.7 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft VOLT de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Opdrachten zullen ter promotie op de website van VOLT kunnen worden geplaatst, indien de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat zal dit kenbaar gemaakt moeten worden aan VOLT. 

14.8 Monster of model
Is aan de opdrachtgever een monster, model of prototype getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 


Artikel 15 Geschillen

15.1 Bevoegde rechter
De rechter in de vestigingsplaats van VOLT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VOLT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

15.2 Inspanningsverplichting
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en VOLT is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Vindplaats
Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te vinden op onze website www.teamvolt.nl 

17.2 Uitleg
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

17.3 Wijziging algemene voorwaarden
VOLT is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

17.4 Beperkingen geldigheid
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling, welke van een zoveel mogelijke overeenkomstige strekking zal zijn.